Dataskyddsbeskrivning

Detta är dataskyddsbeskrivningen för projektet Rum för skapande arbete. Dataskyddsbeskrivningen beskriver vilka personuppgifter som samlas in från personer som deltar i projektet och som använder vår webbsida samt vad som görs med personuppgifterna. 

Dataskyddsbeskrivning är uppdaterad 30.6.2022. 

1. Personuppgiftsansvarig

Kultur för alla / För kultur på lika villkor rf 

FO-nummer: 2549710-5 

Adress: Tallbergsgatan 1 / 48, 00180 Helsingfors 

2. Dataskyddsombud och kontaktperson i frågor som gäller registret

Salla Fagerström: salla.fagerstrom@cultureforall.fi

Du kan be kontaktpersonen om mer information om denna beskrivning eller om användningen av dina personuppgifter. 

För registret ansvarar Kultur för allas verksamhetsledare Rita Paqvalén. 

3. För vilka ändamål används registret?

Användningen av dina personuppgifter grundar sig på att du är deltagare i projektet, samarbetspartner eller kund. Den kan också grunda sig på att vi har ingått ett avtal med dig. Dessutom kan du ge oss ditt samtycke till att använda dina uppgifter. Vi kan också använda dina uppgifter för att vi behöver dem för webbplatsens funktion eller för kommunikation. 

Vi använder dina personuppgifter om du själv har till exempel anmält dig till något av våra evenemang. Dessutom använder vi dina uppgifter om du är vår samarbetspartner eller på annat sätt har meddelat att du vill få information om vår projekt. 

Dina uppgifter används för att skicka nyhetsbrev, informera om projektets verksamhet samt för projektets kontakt och service. Vi kan också skicka dig enkäter. 

Dina uppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

4. Hurdana uppgifter innehåller registret?

Vårt register innehåller dina kontaktuppgifter: åtminstone ditt namn och din e-postadress.  

Dessutom kan vi vid behov samla in följande uppgifter:  

 • organisationen som personen representerar 
 • yrkes- eller uppgiftsbeteckning 
 • verksamhetsområde 
 • adress 
 • postnummer, postanstalt och land 
 • telefonnummer 
 • webbplatsens adress 
 • kommunikationsspråk 
 • område inom konsten som personen representerar 
 • uppgifter om fakturor som föreningen skickat till personen 
 • enkät- eller undersökningssvar som personen gett i sitt eget eller organisationens namn 
 • förbud, begränsningar, samtycken och andra val 
 • tidpunkt för registrering av uppgifter samt logguppgifter 
 • uppgifter om beställda tjänster och ändringar i dem 
 • specialkost (till exempel anmälningar till evenemang) 
 • fotografier 
 • CV (endast rekrytering) 
 • skattekort (endast personal och arvodesmottagare) 
 • personbeteckning (endast personal samt stipendie- och arvodesmottagare) 
 • övriga uppgifter om kund- eller samarbetsförhållandet och de beställda tjänsterna samt all annan nödvändig information om webbplatsen eller vår tjänst. 

 

5. Varifrån vi samlar in uppgifterna

Uppgifterna som sparas i registret fås i huvudsak från dig själv, till exempel från meddelanden som skickats via blanketter länkade till webbplatsen, per e-post, per telefon, från avtal, från blanketter för respons, andra informationsblanketter, personliga möten och andra situationer där du överlämnar dina uppgifter till oss. 

Dessutom samlar vi vid behov själva in kontaktuppgifter av aktörer inom kulturbranschen, medierna eller den offentliga förvaltningen från offentliga listor eller webbplatser, då dessa behövs för kommunikation och informationsverksamhet. Vissa offentliga uppgifter, som till exempel FO-nummer, kan hämtas till registret via internet, till exempel för fakturering. 

6. Hur vi skyddar personuppgifter

Personuppgifterna samlas i databaser och på vår server. Vissa uppgifter förvaras i pappersarkivet. Databaser, papper, filer och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna finns i Finland.

Endast de anställda vid Kultur för alla-servicen, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA och Aines konstmuseum som arbetar med informationsbehandling har tillgång till uppgifterna. Dessutom får sådana personer av vilka Kultur för alla-servicen, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA och Aines konstmuseum köper till exempel bokföring och underhåll av tjänster tillgång till uppgifterna. Alla dessa personer är skyldiga att hemlighålla uppgifterna. Uppgifterna får alltså inte ges till någon. 

Exempel: Endast kontaktpersonen för utbetalning av arvoden och verksamhetsledaren / museichef samt bokföraren behandlar personuppgifter i anslutning till utbetalning av arvode. 

7. Hur länge dina personuppgifter sparas

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att ge information, att genomföra kundrelationer och avtal, att upprätthålla projektets kontakter och tjänster, att rekrytera eller för att betala lön eller arvode. Dessutom påverkar lagstiftningen hur länge vi förvarar uppgifterna. 

Vi tar bort dina uppgifter ur registret när vi inte längre behöver dem. Till exempel raderar vi deltagarlistor och anmälningsuppgifter för evenemang senast tre månader efter att de ägt rum. Våra medarbetare som deltar rekryteringsprocessen raderar ansökningar, CV:n och e-post kopplade till rekryteringen senast en månad efter att rekryteringsprocessen avslutats. Alla ansökningar och CV:n som skrivits ut på papper förstörs på ett datasäkert sätt. 

Du kan också när som helst be oss ta bort en del av eller alla dina uppgifter från något av eller alla våra register. 

Vi kan endast radera dina uppgifter ur registret om vi inte har juridiskt tvingande skäl att spara dem (till exempel avtal som är i kraft, bokföring eller andra ändamål för vilka dina uppgifter behövs tills vidare). Till exempel sparar våra bokförare och verksamhetsledare personuppgifter kopplade till utbetalning av arvoden och löner i sex år 

8. Kakor

På vår webbplats www.tilaataiteilijuuteen.fi används kakor för att webbplatsen ska fungera och för att den ska kunna användas. 

Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren på din dator eller mobila enhet och som inte skadar din enhet. Kakor identifierar din dator eller mobila enhet när du kommer till tjänsten och använder den. 

Med hjälp av kakorna på vår webbplats samlar man också in information om hur webbplatsen används och utvecklar webbplatsen. Kakor används inte för att samla in dina personuppgifter eller din webbhistorik. Du kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor. 

I inställningarna i din dators webbläsare eller mobila enhet kan du kontrollera användningen av kakor eller om du så önskar helt blockera dem. Om du helt blockerar användningen av kakor i dina inställningar är det inte säkert att du kan använda vår webbplats. 

Vi samlar besöksstatistik med Google Analytics, som använder kakor. 

Google Analytics 

På vår webbplats används Google Analytics. Google Analytics är Googles analysverktyg. Analytics berättar för projektet hur webbplatsens besökare använder webbplatsen. Vi kan inte identifiera eller lokalisera en viss användare utifrån den information vi får. 

Google Analytics kan använda kakor för att samla in information och rapportera användningsuppgifter för webbplatser utan att identifiera Googles enskilda besökare. Den kaka som Google Analytics använder mest är _ga-kakan. 

Data som samlas in av Google Analytics om Googles nättillgångar och reklamkakor kan användas för att rapportera webbplatsernas användarstatistik, men också för att välja mer träffande reklamannonser i Googles produkter (som till exempel Google Sök) och på andra webbplatser samt för att mäta interaktionen med annonserna. 

Läs mer om Analytics kakor och dataskydd (developers.google.com). 

Blockera och radera kakor 

Du kan blockera användningen av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar. Anvisningar för olika webbläsare: 

9. Utlämnande av uppgifter till utomstående aktörer eller överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående aktörer och överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten. Vissa uppgifter lämnas ut till aktörer som vi har ett uppdragsavtal med. Till exempel meddelas arvodesmottagares uppgifter till vår bokförare. 

Kultur för allas bokförare är för närvarande Taloustaivas Oy. Se deras dataskyddsbeskrivning (länken tar dig till taloustaivas.fi, på finska)

Personuppgifter kan lämnas ut om en myndighet eller lagen kräver det. 

10. Vilka rättigheter har den registrerade till sina personuppgifter?

Som registrerad har du rätt att: 

 • kontrollera vilka av dina personuppgifter har sparats i projektets register 
 • få dina felaktiga personuppgifter korrigerade 
 • få dina personuppgifter raderade ur registret om projektet inte längre har någon grund för att fortsätta använda uppgifterna 
 • återkalla ditt eventuella samtycke till att dina personuppgifter används 
 • motsätta dig användningen av dina personuppgifter 
 • begränsa användningen av dina personuppgifter 
 • förbjuda elektroniska meddelanden per e-post på adressen salla.fagerstrom@cultureforall.fi.  
 • få dina uppgifter överförda från ett system till ett annat 
 • lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå om hur servicen projektets verksamhet

Du kan göra en begäran som gäller dina rättigheter genom att kontakta oss:

 • per e-post på adressen salla.fagerstrom@cultureforall.fi
 • per post på adressen För kultur på lika villkor rf, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1/48, 00180 Helsingfors.

Vid behov ber vi dig styrka din identitet. Vi svarar dig inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad). 

11. Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av personuppgifter?

På servicen Kultur för allas personregister och behandlingen av de personuppgifter som ingår i det tillämpas finsk lagstiftning samt EU-lagstiftning som tillämpas direkt i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning. 

12. Hur kan vi uppdatera denna dataskyddsbeskrivning?

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och vår verksamhet och därför kan det också ske ändringar i behandlingen av personuppgifter. Vid behov uppdaterar vi dataskyddsbeskrivningen så att den motsvarar ändringarna. Ändringarna kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i vår dataskyddsbeskrivning. 

Vi meddelar dig om vi börjar använda dina personuppgifter för något annat ändamål än det för vilket dina personuppgifter samlades in. Vi meddelar på förhand om detta och om den nya dataskyddsbeskrivningen. Om det sker andra ändringar i dataskyddsbeskrivningen meddelar vi om dem på vår webbplats.